Win10论坛

Win10正式版系统下载主题平板

重定义Modern UI,打造完美Windows全新体验

Windows10下载|安装|新手宝典|必备软件

搜索
查看: 45289|回复: 928

[教程] 用clover引导完美驱动声卡(以ALC892为例)     [复制链接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
2030231
帖子
1113
PB币
2939
贡献
0
技术
495
活跃
1453
发表于 2014-10-16 16:20:43 |显示全部楼层
本帖最后由 深谷憂狼 于 2014-10-24 16:55 编辑

        修改原版声卡驱动,利用clover引导完美驱动ALC892
其实很容易,我们可以利用现成的源文件

https://github.com/toleda/audio_ALC892
不同的声卡型号,自己在浏览器修改这个地方,比如如果是ALC887,就把ALC892修改成为ALC887

这里以ALC892为例,把下载的文件解压后得到892这几个就是我们需要的文件


然后把原版的声卡打开
再打开下载的:


把x修改成z,然后拖进来原版里面
别遗漏了哦


然后我们需要在clover配置参数里面加上声卡信息,才能在启动的时候得以驱动,打开config.plist


推荐工具
PlistEditPro_174.7z (2.94 MB, 下载次数: 385, 售价: 1 PB币)        现在发帖子额居然有长度限制了,崩溃,本来想把代码贴出来的,但是无法发表,干脆贴到二楼算了


注意,这里是必须使用clover引导才能驱动的,而这样驱动的声卡在我们升级系统的时候声卡会挂掉,所以,我们还需要想办法不让他挂!这个可以在fakesmc里面想办法,加上信息,如下:
代码贴在三楼

这样驱动起来的声卡即使系统升级也不会影响声卡的驱动了!

[教程] 三步法: OS X Mavericks10.9.x原版安装盘制作以及幸运草引导安装方法(完美运行!)

PlistEditPro_180.zip (3.67 MB, 下载次数: 248, 售价: 1 PB币)

18.jpg


17.png

audio_ALC892-master.zip

27.38 KB, 下载次数: 368, 下载积分: PB币 -1

2

查看全部评分

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
2030231
帖子
1113
PB币
2939
贡献
0
技术
495
活跃
1453
发表于 2014-10-16 16:26:33 |显示全部楼层
        <key>KextsToPatch</key>
                <array>
                        <dict>
                                <key>Comment</key>
                                <string>External icons patch</string>
                                <key>Find</key>
                                <data>
                                RXh0ZXJuYWw=
                                </data>
                                <key>Name</key>
                                <string>AppleAHCIPort</string>
                                <key>Replace</key>
                                <data>
                                SW50ZXJuYWw=
                                </data>
                        </dict>
                        <dict>
                                <key>Find</key>
                                <data>
                                QVBQTEUgU1NEAA==
                                </data>
                                <key>Name</key>
                                <string>IOAHCIBlockStorage</string>
                                <key>Replace</key>
                                <data>
                                AAAAAAAAAAAAAA==
                                </data>
                        </dict>
                        <dict>
                                <key>Comment</key>
                                <string>Patch_to_ALC892</string>
                                <key>Find</key>
                                <data>
                                ixnUEQ==
                                </data>
                                <key>Name</key>
                                <string>AppleHDA</string>
                                <key>Replace</key>
                                <data>
                                kgjsEA==
                                </data>
                        </dict>
                        <dict>
                                <key>Comment</key>
                                <string>Patch_to_ALC892</string>
                                <key>Find</key>
                                <data>
                                eG1sLnps
                                </data>
                                <key>Name</key>
                                <string>AppleHDA</string>
                                <key>Replace</key>
                                <data>
                                em1sLnps
                                </data>
                        </dict>
                </array>
        </dict>

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
2030231
帖子
1113
PB币
2939
贡献
0
技术
495
活跃
1453
发表于 2014-10-16 16:26:56 |显示全部楼层
                <key>HDA Hardware Config Resource</key>
                <dict>
                        <key>CFBundleIdentifier</key>
                        <string>com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver</string>
                        <key>HDAConfigDefault</key>
                        <array>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904133</integer>
                                        <key>Comment</key>
                                        <string>toledaALC</string>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfASFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxwwIWcdYCFnHgEhZx8BIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfccoCH3HQEh9x7LIfcfAQ==
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>1</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904135</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxwwIWcdYCFnHgEhZx8BIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>1</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904135</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHPAhVx0AIVce
                                        ACFXH0AhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx1gIYceASGHHwEh
                                        lxxgIZcdkCGXHqAhlx+QIaccUCGnHRAhpx4B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>2</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904135</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>3</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904136</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxwwIWcdYCFnHgEhZx8BIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>1</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904136</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHPAhVx0AIVce
                                        ACFXH0AhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx1gIYceASGHHwEh
                                        lxxgIZcdkCGXHqAhlx+QIaccUCGnHRAhpx4B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>2</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904136</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>3</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904137</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxwwIWcdYCFnHgEhZx8BIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>1</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904137</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHPAhVx0AIVce
                                        ACFXH0AhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx1gIYceASGHHwEh
                                        lxxgIZcdkCGXHqAhlx+QIaccUCGnHRAhpx4B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>2</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904137</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>3</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904146</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxwwIWcdYCFnHgEhZx8BIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>1</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904146</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHPAhVx0AIVce
                                        ACFXH0AhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx1gIYceASGHHwEh
                                        lxxgIZcdkCGXHqAhlx+QIaccUCGnHRAhpx4B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>2</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904146</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>3</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904153</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxwwIWcdYCFnHgEhZx8BIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>1</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904153</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHPAhVx0AIVce
                                        ACFXH0AhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx1gIYceASGHHwEh
                                        lxxgIZcdkCGXHqAhlx+QIaccUCGnHRAhpx4B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>2</integer>
                                </dict>
                                <dict>
                                        <key>CodecID</key>
                                        <integer>283904153</integer>
                                        <key>ConfigData</key>
                                        <data>
                                        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFXHCAhVx0QIVce
                                        ASFXHwEhZxzwIWcdACFnHgAhZx9AIXcc8CF3
                                        HQAhdx4AIXcfQCGHHEAhhx2QIYceoCGHH5Ah
                                        lxxgIZcdkCGXHoEhlx8CIaccUCGnHTAhpx6B
                                        IacfASG3HHAhtx1AIbceISG3HwIh5xyQIecd
                                        YSHnHksh5x8BIfcc8CH3HQAh9x4AIfcfQCEX
                                        HPAhFx0AIRceACEXH0A=
                                        </data>
                                        <key>FuncGroup</key>
                                        <integer>1</integer>
                                        <key>LayoutID</key>
                                        <integer>3</integer>
                                </dict>
                        </array>
                        <key>IOClass</key>
                        <string>AppleHDAHardwareConfigDriver</string>
                        <key>IOMatchCategory</key>
                        <string>AppleHDAHardwareConfigDriver</string>
                        <key>IOProviderClass</key>
                        <string>AppleHDAHardwareConfigDriverLoader</string>

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
348689
帖子
666
PB币
2136
贡献
0
技术
7
活跃
551
发表于 2014-10-16 16:35:11 |显示全部楼层
第一时间支持!看看我的272是不是也是这样的

Rank: 2Rank: 2

UID
4347763
帖子
103
PB币
228
贡献
0
技术
0
活跃
139
发表于 2014-10-16 17:04:25 |显示全部楼层
能不能行的?

Rank: 1

UID
3995921
帖子
42
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
32
发表于 2014-10-16 17:33:57 |显示全部楼层
支持,正好用得上,收藏

MEN就像一枚硬币,前面是1,后面是菊花 (&

UID
4105512
帖子
2137
PB币
3600
贡献
0
技术
101
活跃
1243

十一周年 我是大学生! 远景技术达人

发表于 2014-10-16 18:48:22 |显示全部楼层
谢谢楼主分享

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
3027951
帖子
470
PB币
127
贡献
0
技术
2
活跃
369
发表于 2014-10-16 19:04:12 |显示全部楼层
进来学习学习~~~

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
3027951
帖子
470
PB币
127
贡献
0
技术
2
活跃
369
发表于 2014-10-16 19:07:03 |显示全部楼层
如何修改clover的信息~其中要不要修改其中的ID?

Rank: 1

UID
1926500
帖子
75
PB币
1003
贡献
0
技术
0
活跃
554
发表于 2014-10-16 19:18:38 |显示全部楼层
來看看,我的是892

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
3582197
帖子
651
PB币
32
贡献
0
技术
18
活跃
2016

十一周年

发表于 2014-10-16 20:38:57 |显示全部楼层
果断支持楼主,楼主大爱!!

Rank: 2Rank: 2

UID
3541640
帖子
181
PB币
203
贡献
0
技术
0
活跃
147
发表于 2014-10-16 20:53:59 |显示全部楼层
这么长的代码

小仙

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
1119518
帖子
810
PB币
6339
贡献
0
技术
24
活跃
1636
发表于 2014-10-16 21:03:50 |显示全部楼层
学习学习              

Rank: 2Rank: 2

UID
4395948
帖子
114
PB币
120
贡献
0
技术
0
活跃
570
发表于 2014-10-16 21:16:19 |显示全部楼层
Good job.thanks for share.

Rank: 2Rank: 2

UID
3541640
帖子
181
PB币
203
贡献
0
技术
0
活跃
147
发表于 2014-10-16 21:35:56 |显示全部楼层
声卡alc269下载下来只有12kb的文件,而且里面就只有hdacd.plist/layout1.xml.zlib/platforms.xml.zlib三个文件不知道正不正常

Rank: 2Rank: 2

UID
620231
帖子
346
PB币
22
贡献
0
技术
40
活跃
679
发表于 2014-10-16 22:17:34 |显示全部楼层
这个要顶一下,

Rank: 2Rank: 2

UID
2506166
帖子
351
PB币
675
贡献
0
技术
11
活跃
172

Win10先驱者

发表于 2014-10-16 23:56:19 |显示全部楼层
感谢分享。。。

Rank: 2Rank: 2

UID
107346
帖子
131
PB币
1355
贡献
0
技术
3
活跃
286
发表于 2014-10-17 10:46:15 |显示全部楼层
有效果没有

Rank: 1

UID
4172574
帖子
24
PB币
3
贡献
0
技术
0
活跃
96
发表于 2014-10-17 11:29:34 |显示全部楼层
好东西吗,就找这个

Rank: 2Rank: 2

UID
4471026
帖子
182
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
127
发表于 2014-10-17 11:48:00 |显示全部楼层
谢谢分享
回顶部
Copyright (C) 2005-2019 pcbeta.com, All rights reserved
Powered by Discuz!  苏ICP备17027154号
请勿发布违反中华人民共和国法律法规的言论,会员观点不代表远景论坛官方立场。
远景在线 | 远景论坛 | 苹果论坛 | Win10论坛 | Win8论坛 | Win7论坛 | WP论坛 | Office论坛 | 电脑硬件 | 安卓软件